• Βρείτε μας στο

Επιλεξιμότητα των δαπανών προσωπικού στην περίπτωση τυχόν αναμόρφωσης των πινάκων κατάταξης ως αποτέλεσμα ενστάσεων

Επιλεξιμότητα των δαπανών προσωπικού στην περίπτωση τυχόν αναμόρφωσης των πινάκων κατάταξης ως αποτέλεσμα ενστάσεων

Σύμφωνα με τα όσα μας έχει ενημερώσει το ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει:

«Οι οικείοι φορείς προσλαμβάνουν το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το παρόν άρθρο αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων χωρίς να αναμένουν τον αυτεπάγγελτο ή κατ` ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει του ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από τους οικείους φορείς και απολύονται οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή».

Σε συνεργασία με την ΕΥΘΥ για το εν λόγω θέμα και με βάση τα παραπάνω (δλδ η δαπάνη του προσωπικού  π.χ. των ΚΚ, (ακόμα και αν λόγω ένστασης δεν συνεχίζει να εργάζεται) είναι νόμιμη),

σας ενημερώνουμε ότι η επιλεξιμότητα δαπανών ξεκινά με την υπογραφή της/των σύμβασης/εων ακόμα και αν αυτή/ες σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά από αυτεπάγγελτο ή κατ΄ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ, καταγγελθεί ή λυθεί.