• Βρείτε μας στο

Ενέργειες υποβολής αιτημάτων κατανομής χρηματοδότησης και καταβολής Α’ δόσης για τα ΚΔΗΦ

Ενέργειες υποβολής αιτημάτων κατανομής χρηματοδότησης και καταβολής Α’ δόσης για τα ΚΔΗΦ

Στα πλαίσια της ένταξης των Πράξεων για τη λειτουργία των «Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία» (ΚΔΗΦ), και προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η καταβολή της Α’ Δόσης χρηματοδότησης των εν’θέματι πράξεων, σας ενημερώνουμε για τα βήματα που απαιτούνται :

1. α) Υποβολή αντιγράφων από τη σχετική επιστολογραφία (έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία, αναρτήσεις, κτλ) καθώς και τυχόν σχετικό ενημερωτικό υλικό, έτσι ώστε να επαληθεύεται η διαδρομή δημοσιοποίησης και ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων φορέων και ωφελουμένων, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.
β) Υποβολή του τελικού καταλόγου των ωφελουμένων με συνημμένα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οποία αξιολογήθηκαν και κατατάχθηκαν.
Η επαλήθευση της επιλεξιμότητας των ωφελουμένων θα γίνει δειγματοληπτικά βάση του Πίνακα των ωφελουμένων. Το ποσοστό του δείγματος προσδιορίζεται σύμφωνα με το πλήθος των ωφελουμένων κάθε δομής. Συγκεκριμένα, για τις δομές που έχουν λιγότερους από 50 ωφελούμενους το ποσοστό του δείγματος θα είναι 15%, ενώ για τις δομές με περισσότερους από 50 ωφελούμενους το ποσοστό του δείγματος θα είναι 10%.
Οι δικαιούχοι θα προχωρούν στο επόμενο βήμα, μετά την επαλήθευση της επιλεξιμότητας των ωφελουμένων και την οριστικοποίηση του τελικού Πίνακα.

2. Συμπλήρωση και υποβολή του ΤΔΥ ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ με συνημμένα (ηλεκτρονικά) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Απόφαση σύστασης/ορισμού Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης Πράξης
  • Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ)
  • Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα νόμιμα υπογεγραμμένη (Υποέργου)
  • Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Δομής (αρχική και τυχόν τροποποιήσεις).
  • Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές στα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (Σε περίπτωση που έχουν επέλθει αλλαγές στα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του δικαιούχου, ελέγχονται αν προσκομίζονται τα νέα νομιμοποιητικά έγγραφα).

3. Υποβολή αιτήματος κατανομής χρηματοδότησης προς την ΕΥΔΕΠ μόνο μετά τον έλεγχο-έγκριση, από την ΕΥΔΕΠ, του ΤΔΥ (με τα συνημμένα δικαιολογητικά) και την σχετική ενημέρωση των Τελικών Δικαιούχων (ΤΔ) από την ΕΥΔΕΠ.

4. Υποβολή αιτήματος καταβολής της Α’ δόσης προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) Στερεάς Ελλάδας, μόνο μετά την έγκριση του προηγούμενου βήματος (αίτημα κατανομής από τους ΤΔ) και την σχετική ενημέρωση των Τελικών Δικαιούχων (ΤΔ) από την ΕΥΔΕΠ.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@socialsterea.gr.