• Βρείτε μας στο

Ανακοινώσεις

Από admin
26 Ιουλ 2017
Σύμφωνα με τα όσα μας έχει ενημερώσει το ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει:«Οι οικείοι φορείς προσλαμβάνουν το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το παρόν άρθρο αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων χωρίς να αναμένουν τον αυτεπάγγελτο ή κατ` ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει του ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων εκτελείται...
Από admin
12 Ιουλ 2017
Διαβάστε στο παρακάτω αρχείο τις διευκρινίσεις σχετικά με την ισχύ της ΠΝΠ (ΦΕΚ 102Α/26-8-15). 
Από admin
10 Ιουλ 2017
Η λίστα ελέγχου που περιέχεται στο παρακάτω αρχείο θα πρέπει να προσκομίζεται συνημμένα μαζί με την υποβολή του ΤΔΥ από τους Δικαιούχος των ΔΠΒΑ και ΚΚ. 
Από admin
26 Μάιος 2017
Σε συνέχεια της ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα από την ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας και προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η καταβολή της Α΄ Δόσης των εν' θέματι πράξεων, σας ενημερώνουμε για τα βήματα που απαιτούνται:Συμπλήρωση και υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΥποβολή αιτήματος χρηματοδότησης προς την ΕΥΔΕΠ