• Βρείτε μας στο

Ανακοινώσεις

Από admin
08 Ιαν 2018
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014 - 2020, οι Δικαιούχοι των Πράξεων υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ) το Δελτίο Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ).Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να υποβάλετε το (ΔΔΕΔΠ) στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΣΠΑ, έως την Παρασκευή 19/1/2018.Επισυνάπτεται αρχείο με τις Οδηγίες Συμπλήρωσης του (ΔΔΕΔΠ). 
Από admin
23 Νοε 2017
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΟΠΣ έχουν αναρτηθεί οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των ΔΔΔ που αφορούν στις δράσεις που υλοποιούνται με μοναδιαίο κόστος ( Οδηγός Kαταχώρησης Μοναδιαίου Κόστους (Δελτίο Δήλωσης Δαπανών) ).Σας υπενθυμίζουμε ότι το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται σε 800 € μηνιαίως ανά ωφελούμενο, για 8 ώρες παρεχόμενων υπηρεσιών ημερησίως και η δαπάνη αποζημιώνεται όταν έχουν πιστοποιηθεί τουλάχιστον 15 εργάσιμες μέρες λήψης υπηρεσιών από τον ωφελούμενο μέσα στο μήνα. Σε αυτές δεν...
Από admin
02 Νοε 2017
Σε συνέχεια ερωτήματος προς την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, σχετικά με την προσωρινή αντικατάσταση προσωπικού λόγω αιτιολογημένης απουσίας του, καθώς και της δυνατότητας χρηματοδότησης της δαπάνης αυτής μέσω του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, στις Δομές, όπου η μισθοδοσία του προσωπικού, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, λάβαμε την ακόλουθη απάντηση:«Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αντικατάσταση του...
Από admin
20 Οκτ 2017
Τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών (Δ.Δ.Δ.) υποέργου υποβάλλονται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ και συνοδεύονται με αποδεικτικά έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή στο ΟΠΣ. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι πλήρη και κατάλληλα ώστε να δίνουν τη δυνατότητα επαλήθευσης της δαπάνης και της υλοποίησης του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου. Τα αποδεικτικά έγγραφα που συνοδεύουν τα Δ.Δ.Δ θα αφορούν στα εξής:Α)   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΟΤΑΑπαιτείτε να συμπληρώνονται κατά την δήλωση των δαπανών...