• Βρείτε μας στο

Δομές Κοινωνικής Ένταξης

Παρακολούθηση Δράσεων ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τους Θεματικούς Στόχους

08 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» και

09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων»


Ποιούς αφορά
: Τους Τελικούς Δικαιούχους των δράσεων και τις κοινωνικές ομάδες πληθυσμού που αποτελούν ωφελούμενοι των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων.