• Βρείτε μας στο

Οδηγίες για την υποβολή ΔΔΔ των ΚΔΗΦ

Οδηγίες για την υποβολή ΔΔΔ των ΚΔΗΦ

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΟΠΣ έχουν αναρτηθεί οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των ΔΔΔ που αφορούν στις δράσεις που υλοποιούνται με μοναδιαίο κόστος ( Οδηγός Kαταχώρησης Μοναδιαίου Κόστους (Δελτίο Δήλωσης Δαπανών) ).

Σας υπενθυμίζουμε ότι το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται σε 800 € μηνιαίως ανά ωφελούμενο, για 8 ώρες παρεχόμενων υπηρεσιών ημερησίως και η δαπάνη αποζημιώνεται όταν έχουν πιστοποιηθεί τουλάχιστον 15 εργάσιμες μέρες λήψης υπηρεσιών από τον ωφελούμενο μέσα στο μήνα. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι επίσημες αργίες και οι ημέρες αιτιολογημένης απουσίας (με ιατρική βεβαίωση ή λόγω εισαγωγής σε νοσοκομείο), στην περίπτωση που αυτές δεν ξεπερνούν το ήμισυ των ημερών λειτουργίας της δομής κατά τον μήνα αναφοράς.

Για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα για το χρονικό διάστημα αναφοράς :

  • Συγκεντρωτικό Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Ωφελουμένων, υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της δομής, το οποίο θα παρουσιάζει τις ημέρες παροχής υπηρεσιών ανά ωφελούμενο και ανά ημερολογιακή ημέρα του μήνα αναφοράς, βάσει των ατομικών μηνιαίων δελτίων παρακολούθησης. Το Συγκεντρωτικό Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Ωφελουμένων θα πρέπει να συνυπογράφεται από τον κάθε έναν ωφελούμενο ή γονέα/κηδεμόνα και θα συνυποβάλλεται με το σχετικό Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (ΚΔΗΦ_ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
  • Έκθεση πεπραγμένων της δομής από το socialsterea.gr.
  • Αναφορά δραστηριοτήτων για τους ωφελούμενους της δομής από το socialsterea.gr.
  • Έκθεση πεπραγμένων για δράσεις Δημοσιότητας και Δικτύωσης

Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν τα ΔΔΔ για τις δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα έως τις 27/11/2017.