• Βρείτε μας στο

Προσωρινή αντικατάσταση εργαζομένου - επιλεξιμότητα δαπάνης

Προσωρινή αντικατάσταση εργαζομένου - επιλεξιμότητα δαπάνης

Σε συνέχεια ερωτήματος προς την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, σχετικά με την προσωρινή αντικατάσταση προσωπικού λόγω αιτιολογημένης απουσίας του, καθώς και της δυνατότητας χρηματοδότησης της δαπάνης αυτής μέσω του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, στις Δομές, όπου η μισθοδοσία του προσωπικού, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, λάβαμε την ακόλουθη απάντηση:

«Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αντικατάσταση του ελλείποντος προσωπικού, εφόσον καθορίζονται ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και των ειδικοτήτων προσωπικού), οι οποίες θα πρέπει να εκπληρώνονται, προκειμένου να επιτυγχάνεται το καθορισμένο φυσικό αντικείμενο και κατά συνέπεια οι δαπάνες για τη λειτουργία της δομής να είναι επιλέξιμες.

Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, είναι επιβεβλημένη η αντικατάσταση του ελλείποντος προσωπικού και η δαπάνη μισθοδοσίας του είναι επιλέξιμη για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τον δικαιούχο / εργοδότη υπέρ του στελέχους για το διάστημα αιτιολογημένης απουσίας του (πχ λόγω λοχείας), είναι επιλέξιμες. Δεν είναι επιλέξιμες άλλες δαπάνες που καταβάλλονται προς το αντικαθιστώμενο στέλεχος από τρίτο φορέα (πχ ασφαλιστικό, ΟΑΕΔ κλπ).»

Ως εκ τούτου, επισημαίνουμε  ότι το μισθολογικό κόστος αντικατάστασης του ελλείποντος προσωπικού καθώς και το κόστος του ελλείποντος προσωπικού που βαρύνει τον εργοδότη καθ’ όλο το διάστημα απουσίας είναι επιλέξιμο με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των αμοιβών προσωπικού για την χρονική περίοδο χρηματοδότησης τους από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, δεν υπερβαίνει αυτό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της απόφασης ένταξης της πράξης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η επιλογή του προσωπικού που αντικαθιστά το ελλείπον προσωπικό θα γίνεται αποκλειστικά και κατά σειρά προτεραιότητας από τον σχετικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.