• Βρείτε μας στο

Ανακοινώσεις

Από admin
06 Οκτ 2017
Ενημέρωση των Δικαιούχων - έγγραφο της Αρχής Πληρωμής με τίτλο "Προγραμματισμός Αιτημάτων Ενδιάμεσης Πληρωμής Ε.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020 Λογιστικής Χρήσης 2017-2018 - Οκτώβριος 2017",  που αφορά τα αιτήματα πληρωμής των Δικαιούχων και τη δήλωση των πραγματοποιηθεισών δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο. 
Από admin
26 Σεπ 2017
Στα πλαίσια της ένταξης των Πράξεων για τη λειτουργία των «Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία» (ΚΔΗΦ), και προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η καταβολή της Α’ Δόσης χρηματοδότησης των εν’θέματι πράξεων, σας ενημερώνουμε για τα βήματα που απαιτούνται :1. α) Υποβολή αντιγράφων από τη σχετική επιστολογραφία (έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία, αναρτήσεις, κτλ) καθώς και τυχόν σχετικό ενημερωτικό υλικό, έτσι ώστε να επαληθεύεται η...
Από admin
26 Ιουλ 2017
Σύμφωνα με τα όσα μας έχει ενημερώσει το ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει:«Οι οικείοι φορείς προσλαμβάνουν το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το παρόν άρθρο αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων χωρίς να αναμένουν τον αυτεπάγγελτο ή κατ` ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει του ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων εκτελείται...
Από admin
12 Ιουλ 2017
Διαβάστε στο παρακάτω αρχείο τις διευκρινίσεις σχετικά με την ισχύ της ΠΝΠ (ΦΕΚ 102Α/26-8-15).